Thursday, August 16, 2012
شوک در اردوگاه وزارت اطلاعات در خارج از کشور. سند همکاری عباس با وزارت اطلاعات توسط مامور سابق وزارت خانه افشا شد.
حمید رضا ذاکری مامور سابق وزارت اطلاعات در اقدامی سند همکاری عباس فخرآور با وزارت اطلاعات را رسانه ای کرد و اعلام کرد فخر آور طی روزهای گذشته همسر و فرزندانش را تهدید کرده و اعلام کرده انتقام گیری می کند.
پروژه فخر آور با وزارت اطلاعات با شکستی سنگین مواجه شده و باید دید وزارت اطلاعات تا چقدر برای حفظ این مامور در آمریکا تلاش خواهد کرد.


منبع:

http://www.persian.se/article674.html 

بخوانید:
http://arsam-m.blogspot.co.uk/2012/08/blog-post_7.html
http://arsam-m.blogspot.co.uk/2012/08/blog-post_6981.html

web counter
Temp: BY Milad (Miloe)