Saturday, December 26, 2009
سرزمین من خسته خسته از جفا
یک گزارش از ایران- گزارش یک دانشجوی دانشگاه آزاد اراک
چهار شنبه همین هفته گذشته بود. داشتم به سمت دانشگاه می رفتم.صدای آژیر های یک بنز پلیس توجه همه را به خود جلب کرد. گفتم شاید دعوایی شده، کسی کشته شده، تیز اندازی شده که پلیس انیگونه بی احتیاط رانندگی میکند.
سوار ماشین شدم به سمت دانشگاه
در مسیر پنج الگانس پلیس کنار خیابان با تعداد فراوانی سرباز زره پوش را دیدیم که حلقه ای به دور کارگران شرکت آونگان اراک تشکیل داده بودند. کارگرانی که به نظر می رسد بیش از یک سال است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند چند روزی بود در مقابل کارخانه اعتصاب می کردند اما این بار آقایان این تجمع را برنتابیدند و نیروی انتظامی به محض ورود به تجمع با باتوم کارگران را مضروب کرد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد.
آفرین به غیرتت آفرین به باتومت آفرین به تو سرباز آفرین به تو محافظ وطن آفرین به تو که محکمتر می زنی چند روز مرخصی بیشتر هم فدای سرت دفعه بعد جوری بزن که مغز کارگر را از سرش بیرون بیاری. دستت درد نکنه چه بوسه ای زد به جای دستش بر سرش باتوم شما. به این میگم سرباز وظیفه شناس. میگن سید علی قاتل به جای دست کارگر به دست تو بوسه میزنه که دیکتاتوریش را سرپا نگهداری.
اگر اندکی غیرت اگر ذره ای شرف برای یک درجه دار نیروی انتظامی مانده اگر تنها یک عضوی انسانی در بدن این افراد پیدا میشود جواب این سوال را بدهید که به کدام دلیل این کارگران باید کتک بخورند؟
آقایان انصافتان کجا رفته؟ مگر چه میخواهند جز حقوق عقب افتاده شان؟ خودتان را جای آنها بگذارید. همسر و بچه دارند. دانش آموز و دانشجو در خانه دارند. کرایه خانه دارند. گرسنه اند. آیا در نظامی جمهوری اسلامی تقاضای حقوق باید به باتوم ختم شود
آیا این نظامی بود که بنیانگذارش همواره به حقوق کارگر تاکید میکرد آیا این اسلام ناب محمدی است که پیامبرش بر دست کارگر بوسه میزد و همیشه بر حقوقش تاکید داشت؟
شما که آبروی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی را با هم بردید. شرفت کجا رفته آقای خامنه ای؟ تو که سناریو می نویسی و عکس ملعون خودت را در کنار خمینی به آتش میکشی و بعدش هم توسرت میزنی و بساط سرکوب را به پای میکنی با خود گفته ای که کسی که هیچ ارزشی و احترامی برای خمینی و آرمان هایش قائل نبود خود تو بودی. تو خمینی را که هیچ، نظام جمهوری اسلامی را به لجن کشیدی.
من نمیدانم چه بگویم به واقع هنوز درک نکرده ام چرا کارگران شرکت آونگانی که خود شما تاکید بر اجرای اصل 44 در مورد آن را داشتید و خصوصی اش کردید باید در ازای حقوقشان کتک بخورند. اینها فقط میگویند حقوقمان را بدهید اگر هم ندارید بازنشستمان کنید.
کدام قانون کدام بند قانون اساسی کجایش نوشته شده باید در ازای این درخواست باتوم تحویل کارگر بدهید و بازداشتش کنید. به ما بی سوادان بگویید تا بدانیم این کدام قسمت قرآن است شما که می فهمید شما که با سوادید شما چه دشمن نیستید شما که شعور دارید؟ شما که حکومت عدل علی میکنید شما که آمریکایی واسرائیلی و انگلیسی جدیدا چند تا کشور دیگه هم نیستید.
اگر این آیه قرآن است که باید کارگر را در ازای حقوقش کتک زد من به قرآن شما کافرم و اسلام شما را قبول ندارم. تا امروز ما هرچه در قرآن و احادیث در کتاب هایی که باید به زور پاس میکردیم خواندیم این بود که پیامبر بر دست کارگر بوسه میزد. حالا شاید شما آپدیت جدید از قرآن ساخته اید از شما ولی فقیه چیزی بعید نیست بالاخره نماینده خدا هستی و از توی آسمون پرت شدی پایین تا ما رو درست کنی و بر سرمون باتوم بزنی. الله اعلم ما که بی سواد هستیم و چیزی نمی فهمیم.
این چه بساطی است که درست کرده ای این مسخره بازی که خودت هم شده ای عروسک خیمه شب بازی اش و قیافه مظلومین را هم به خود گرفته ای به زودی پایان خواهد یافت.
خامنه ای این پرونده را برای خودت سنگین تر نکن سرنوشت صدام را به خاطر بیاور. بازی در حال تمام شدن است به فکرخودت باش هر جایی باشی به هر سوراخی که بگریزی دست انتقام مردم پیدایت میکند و طناب دار را بر گردنت می اندازد گردنی که با خوردن حق آنها کلفت شده گردنی که به جای خون در آن لجن جریان دارد.
سرزمین من خسته شده از این همه جفا سرزمین من دیگر تاب دیدن این همه ظلم را ندارد سرزمین من شما را نمی خواهد.
این مظلومیت کارگران ما امروز از مظلومیت خاندان حسین عظیم تر شده این مظلومیت و به واقع دیگر قیام حسین را هم تحت تاثیر قرار داده و یزید زمانه بسیار ستمگرتر از یزید و یزیدیان واقعی است. حسین و عباس و اصغر و علی اکبر این زمانه فرزندان شهید ما پس از انتخابات هستند و زینبش مادران داغدار اینها.
چه نیکوست در این ماه فریاد حق طلبی مردم علیه این نظام دیکتاتور و چه زیباست دیدن لحظه لحظه نابودی این نظام را در این روزها شب ها. بازداشت وشکنجه دانشجویان پایان خواهد یافت و قیام ما پایان نخواهد یافت تا رسیدن به آزادی و مرگ یزید، آقای خامنه ای مرگ تو نزدیک است.
آدینه 4 دی ماه 88
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)