Thursday, August 20, 2009
تو آخرین سنگر ساز نیستی
از ادامه تحصیل محروم شده، به زندان رفته، انفرادی را چشیده، زندگیش را وقف حقوق بشر کرده از کودکان تا بزرگ تر ها، صد برابر آنهایی که با یکبار زندان رفتن همه چیز را از آن خود میدانند و هر حرکتی را بعد از آن مجاز میدانند فعالیت کرده اما هیچ طلبی از کسی نداشته، قابل اطمینان است بر خلاف خیلی ها دغدغده همه را دارد غم خوار همه، سنگر ساز برای بی سنگرانی که زیر بمباران ظلم قرار دارند اما خودش سنگری ندارد به غیر از نهادی که خود آن را تاسیس کرده است نام او شیوا نظر آهاریست فعال حقوق بشر و دانشجوی ستاره دار

در گیر و دار گروگان گیری پس از کودتا کودتاچیان او را هم به گروگان گرفتند تا مبادا فریاد بی صدای این دختر طوفان به راه افتاده را سهمگین تر کند.

خواهر تو دوباره اقدام علیه امنیت ملی کردی تو دوباره اخلال در نظم عمومی کردی تو دوباره اذهان را مشوش کرده ای؟

آری امنیت ملی، همان امنیت ملی که فریادش در دهان مهدی کروبی در نامه ای به هاشمی رفسنجانی به هوا بلند شد همان امنیت ملی که به دختر و پسران زندانی تجاوز کرد همان امنیت ملی را میگویم که ندا آقا سلطان را مظلومانه به زیر خاک برد.

همان امنیتی که ایران را به سوریه و لبنان و فلسطین بخشیده همان امنیتی ملی که از مردم قدرت خرید را گرفته همان امنیت ملی که هزاران کشته و زخمی و زندانی را پس از کودتا به کشور ارمغان بخشید.

با شنیدن خبر بازداشتت تمام بدنم سرد شد آخر این امنیت ملی آنقدر زیاد شده که ترسیدم این کودتاچیان آدمخوار تو را هم مشمول لطف بی شائبه ای که در بازداشتگاه کهریزک بر مردم شد بکنند اما به خود آمدم گفتم نه حکومت ایران حکومت عدل علیست حکومت قرآن است آزادی در آن غوغا میکند پس خیلی نگرانت نشدم اما نمیدانم چرا هر لحظه نامت روی زبانم است
می ترسم یک لحظه عدل علی کم شود می ترسم قرآن را گم کنند می ترسم پیغامی از نماز جمعه برایشان صادر شود و با تو چنان کنند که با دیگران کردند. به خود گفتم چه چیز برای از دست دادن داری که برای خروج دوباره از ایران تلاش میکنی برای چه دنبال بلیط هستی پشیمان شدم گفتم می مانم تا در کنارتان باشم ماندم تا در کنار مدرم به پا خواسته باشم. ماندم تا آزادیت را ببینم ماندم تا ببینم مثل کوه از زندان بیرون می آیی و بار دیگر غمهایت را فرو میخوری بار دیگر اشک های را پنهان میکنی بار دیگر از غم مرگ یاران در خود فرو میروی باردیگر از مرگ دردناک دلارا دارابی ها اشک میریزی ماندم تا غم هایت را ببینم ماندم تا این بار سنگین را در کنارت به دوش بکشم ماندن تا بگویم من هم در کنارت هستم من هم شبها با فکر زندانیان سیاسی بی خواب میشوم ماندم تا اعتراف کنم به اندازه تو جسارت ندارم ماندم تا بگویم به اندازه تو نترس نیستم مثل تو دل شیر ندارم ماندم تا رو راست بگویم از تو کمترم اما ماندم تا فریادت بزنم ماندم تا سنگری از نداشته هایم برایت بسازم تا نام شیوا نظر آهاری را که بعد از زندان رفتن از زبان افتاده فریاد بزنم به یاد آورید او را مردم کم حافظه
زخم ها بر دل و جان دارد زخم محرومیت از ادامه تحصیل این درد را کسی میفهمد که درس خوانده و میداند وقتی در یک آزمون قبول میشوی اما مانعت میشوند چه احساسی داری زخم بازداشت، زخم شکنجه سفید انفرادی، زخم بی وفایی اطرافیان، زخم زخم زبان ها، زخم کارشکنی ها، زخم مرحم گذاشتن بر زخم های بی شمار یاران در بند، زخم بر باد رفتن جوانی، زخم حسرت، زخم آزادی

خواهر تو چقدر مقاومی تو چه زیبا ایستادگی کردی این همه سال، تو چه الگویی برای زنان و مردان شده ای تو چقدر مغروری به خورشید رسیده ای نگاهی بر زمینیان انداز.
در بندی بند ظلم بندی که به خاطر حق خواهی نصیبت شده، بندی که به خاطر ستاره دار بودنت نصیبت شده، بندی که به خاطر آزادی خواهی نصیبت شده .
چقدر این کودتاچیان بی ریشه شده اند که از فریاد تو هم میترسند به خود افتخار کن به خود ببال به خاطر راهی که رفتی به خاطر آرمانی که داشتی به خاطر این همه سال تلاش و کوشش شبانه روزی سرت را بالا بگیر قهرمان راهی که رفتی همان راه مستقیم است راه آزادی وطن راه دموکراسی و احقاق حقوق بشر. ایستاده و مغرور مثل کوه بمان و آرمانت را فریاد کن تو امروز یک نفر نیستی یک طرز تفکری تو نماد ملتی به پا خواسته هستی

ایستاده بمان وغمخوار همه باش غمخوار کودکان خیابانی و کودکان کار سنگر ساز زندانیان سیاسی سنگر نوجوان اعدامی سنگر ساز ایران باش در برابر این دشمنان چشم تنگ

تو الگوی نسل خود شده ای اسم پر شکوهت را با غرور فریاد کن و از دیو استبداد که این روزها حقیر تر از دیروز شده مثل گذشته نترس و بدان این هفت خوان به خوان هفتم رسیده همان خوانی که پس از ریشه کنی دیوش تمام پلیدی ها محو خواهد شد مهر و دوستی فراگیر خواهد شد و رستم زمانه اش را سربلند خواهد کرد تو رستمی بمان و این دیو را سرنگون کن، تو آخرین سنگر ساز مظلوم این دیار نیستی.

زنده باد آزادی
آرسام مصباحی
20 آگوست
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)