Friday, February 27, 2009
نامه به مدیر بنگاه خبری ایران پرس نیوز
به مدیر بنگاه خبری ایران پرس نیوز:
با درود
کلامم را با فرمایشی از دکتر محمد مصدق آغاز میکنم:
ای مرگ بر آن کسانی که به جای خدمت، خیانت به وطن را پیشه خود قرار می دهند.

متاسفانه چندی است لمپن و لمپن دوست هایی که کودتا 28 مرداد را علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق بر پا کردند سعی بر آن دارند که این کودتا ننگین را ثمره ماه ها مشاوره و مذاکره اشرف پهلوی و برادر ضعیف النفسش محمد رضا بود را برگردن دکتر مصدق انداخته و جای پای انگلیس و آمریکا را از این کودتا پاک کنند.
البته با آنکه سالها از این اقدام ضد مردمی در حکومت پهلوی میگذرد همچنان امریکا و انگلیس خود را به خاطر لو رفتن نقششان در این کودتا مقصر دانسته و هزینه های گزافی را بابت پاکسازی این خاطره تلخ در ذهن مردم ایران هزینه میکنند و این از طریق عمال ایرانی آنها در حال انجام است. آمریکا که هرگز خود را بابت هیچ یک از اعمالش سرزنش نمی کند در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت کلینتون از طریق معاون اول وی از مردم ایران به خاطر نقش در کودتا 28 مرداد عذرخواهی کرد اما امروز که آمریکا علنا اعلام میکند این کودتا نتیجه اقدام این کشور با انگلستان و سست عنصری محمد رضا پهلوی بود و در اسناد انتشار یافته سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده نیز بر این موضوع تاکید شده است گویا عده ای همچنان به دلیل آنکه از طریق تخریب دکتر مصدق و سر پوش گذاشتن بر نقش آمریکا و انگلیس در این کودتا نان میخورند راه گذشته را ادامه میدهند و برخی نیزهزینه های بنگاه خبری خود را از طریق میدان دادن به لمپن هایی چون علی میرفطروس که سابقه کاری اش آنچنان ننگین است که حتی حاضر نیست از تاریخ دوران زندگی اش حرفی بزند تامین میکنند.
این عمل ننگ آور در بنگاه خبری چون ایران پرس نیوز که در سانسور خبری و وارونه کردن اخبار همواره سرآمد بوده مدت هاست ادامه داشته و آن طور که شواهد پیداست گویا نه میر فطروس قصد دارد باج بدهی را کنار بگذارد و نه مسئولین این بنگاه که نوعی بخل و حسد نسبت به دکتر مصدق و مردمی بودن وی دارند قصد دارند باجگیری را گنار بگذارند. به مسئولین این بنگاه توصیه میکنم به این شورای مقاومتی شکست خورده که دستش به خون مردم ایران آلوده هست بیش از این مجال خیانت ندهند و در صورتی که این رفتار ادامه داشته باشد باید در آینده ای نزدیک پاسخ گوی اذهان بیدار مردم و مطمئنا اقدامات قانونی به دلیل تحریف تاریخ و غرض ورزی در بیان واقعیات باشند. این خیانت بزرگ که به خاطر مشتی دلار در حال انجام است به زودی پایان خواهد یافت و مهر ننگ بر پیشانی این افراد بیش از پیش نمایان خواهد شد
باشد که سایه این آب ریزان به آسیای جنایت جمهوری اسلامی از سر مردم ایران برداشته شود
این مطلب را بخوانید
جاوید باد دکتر مصدق
آرسام مصباحی
منچستر- بریتانیا
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)