Tuesday, December 30, 2008
روزی که خامنه ای اشک تمساح می ریزد
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان محاکمه سران دولت اسرائیل شد.این متن خبری است که درسایت های اینترنتی خبرگزاری ها و روزنامه های ایران دیده می شود.متن خبر اصلا اهمیتی ندارد چون این گونه سخن راندن ها اصولا خاص این جماعت آخوند در ایران است و ارزشی هم نداشته و ندارد اما گویا علی خامنه ای از آنچه که بر مردم غزه روا داشته شده است دلگیر و نگران است!
ظاهرا یک حس انسانی در وجود این موجود پیدا شده است با آنکه همه می دانند او نگران نوچه های تروریستش در فلسطین است که اسرائیل همه را ادب کرده و در روزهای آینده هم تسویه حسابشان را میکند اما اینکه این خامنه ای چرا از درد رنج ملت فلسطین میگوید و از وضعیت مردم تحت سلطه ی خود حرفی نمیزند بعید است.
علی خامنه ای از کشته شدن مردم فلسطین ناراحت است اما سی سال است انواع و اقسام جنایات را بر مردم ما روا داشته است . سی سال است این موجود انسان ستیز به همراه مشتی از جنایت پیشگانش تحت نام اسلام و ولایت فقیه مردم ما را در چنان سرکوبی گرفتار کرده است که نمونه اش را در هیچ نقطه ای از جهان نمیتوان یافت. سی سال است مردم ما به نام قوانین اسلام اعدام میشوند،دست و پایشان قطع می شود،چشمشان کور می شود،شلاق میخورند،شکنجه میشوند ،در زندان ها دچار جنون میشوند آنوقت این حیوان خونخوار از مردم فلسطین دفاع میکند . این مردک ظالم خود را در زیر نام تقدس پنهان کرده و هر کس تا امروز به او چپ نگاه کرده از زندگی ساقط شدهاست. این بی شرم از خود بت ساخته و مشتی فریب خورده و جیره خوار هم سنگ او را بر سینه زده و نام ولی فقیه بر او نهاده اند کدام ولی؟ کدام فقیه؟ خامنه ای تو بیمار روانی هستی، تو صلاحیت عقلی نداری آنوقت خود را ولی فقیه نامیده ای مردک تو که به دستجات عزاداری خرده می گیری که نباید تمثیل از امامان بیاورند و در مورد آنها افراط کنند چرا یکبار به اطرافیانت نمیگویی که تو خدا نیستی تو ولی او روی زمین نیستی تو فقط یک انسان بوده ای که مدت هاست خوی حیوانی گرفته ای.
از درد و رنج فلسطین میگویی تو میفهمی درد یعنی چی؟ تو می فهمی مرگ یعنی چی؟ تو میفهمی زجه مادر و پدر یعنی چی؟ تو جنایتکار بی شرم دسته دسته جوانان ما را در سال 67 به چوبه دار سپردی بسیاری را بی گناه اعدام کردی بسیاری را تیرباران کردی خانواده ها را از هم پاشاندی، زنان را عزادار شوهران ، شوهران را عزادار زنان و مادران و پدران را عزادار فرزندان کردی تو بسیار کودکانی را بی سرپرست کردی تو از درد و رنج چه می فهمی ؟
تو از انسانیت چه می فهمی که از اسرائیل خرده میگیری؟ سی سال است در این کشور مشغول چپاول هستید مردم ما از صبح تا شب جان میکنند تا تو حیوان بی شرم در آرامش باشی. دختران به خاطر زیاده خواهی های تو و همدستانت به ثمن بخس در دبی به فروش میروند آنوقت تو از درد و رنج اعراب میگویی. تو اگر انسان بودی با شنیدن خبر فروش رفتن دختران ایرانی مرده بودی تو حیوان هستی که ساکت نشسته ای و نظاره میکنی که چه می شود هیچ نمی شود آخر سر آنقدر این اعراب پر رو می شوند که دختر و همسر خودت هم به فروش میرود خیلی نگران نباش!
جوانان ما را به عنواین مختلف اعدام میکنید، به حقوق بشر اهمیتی نمی دهید، سنگسار میکنید، دست و پا قطع میکنید آنوقت از کشته شدن یک مشت فلسطینی به رنج آمده ای ؟ سی سال سرکوب،سی سال فقر، سی سال ظلم را بر مردم ایران را تحمیل کرده اید و امروز مرزهای وحشی گری خود را هم گسترش داده و تا فلسطین برده اید.
خامنه ای تو تشنه خون هستی و امروز هم تشنه کشته شدن مردم فلسطین هستی تو با دیدن خون آرام میگیری . دلار های تو و بمب های توست که امروز بر سر مردم غزه فرو میریزد. این محصول حماقت تو و دولت مهرورزت است.
کدام کشور است که طی 8 سال چهار هزار بمب را بر سر مردمش ریخته شده ببیند آنوقت سکوت کند؟ سپاهیان تو چند ملوان انگلیسی را که تا نزدیکی مرز ایران آمده بودند بازداشت و چنان کرده بودند که وقتی از ایران خارج شدند گفتند اینها میخواستند ما را بکشند حالا که اسرائیل از بمب های حماس خسته شده و پاسخ دندان شکن و قدرتمندانه ای به اینها داده چه شده است که ایراد میگیری؟ این پاسخ بی احترامی به مرزهای یک کشور است، این پاسخ تجاوز به حریم مردم آن کشور است بنشین و تماشا کن که آتشی که بر افروخته ای به زودی دودمان خودت را هم بر باد خواهد داد.
این فرزندان جانی و تروریست تو در گروهک تروریستی حماس هستند که بازی شان گرفته و هر روز راکت پرتاب میکنند تا بلکه اسرائیل هم پاسخ دهد و بعد ناله و زاری جیره خوران تو بلند شود و تو هم اشک تمساح بریزی که ببینید مردم بی گناه کشته شدند. بی شرم اگر از کشتار ناراحتی دست از باج دهی به اراذل حماس بردار. تو بزرگترین قاتل مردم فلسطین هستی، تو بزرگترین دشمن مردم فلسطین و انسانیت در سراسر جهان هستی.
هشت سال عراق بر سر مردم بی گناه ما بمب ریخت از انواع و اقسام سلاح های میکروبی و شیمیایی استفاده کرد همین فلسطین همین اعراب 8 سال از صدام حمایت کردند همین ها دم بر نیاوردند که بگویند نوزاد 10 روزه ما زیر بمب های شیمیایی دوستان امروز تو جان داد، مردم ما قتل عام شدند و امروز تو حامی همین فلسطینی هستی که 8 سال دوست دشمن ما بوده است . مردم ما هم انسان بودند، مردم ما هم خونشان با ارزش بود ،اینها هم پدر و مادر داشتند چه کسی صدایش بلند شد تا بگوید امروز در ایران عاشوراست .سی سال است در ایران عاشوراست تو و جنایت کاران هم دستت هر روز را برای مردم ما عاشورا کرده اید، هر روز را پر از رنج و ظلم کرده اید، به هیچ چیز رحم نمی کنید آزادی مردم را سلب میکند و میگویید طرح امنیت اجتماعی است،در خیابان شلاق و میزنید و اعدام می کنید میگوید بر بقای اسلام لازم است،به آثار باستانی ما هم رحم نمیکند و سقف آرامگاه کوروش بزرگ را به خاطر آنکه نام پادشاه دارد را هم بر سرش خراب میکنید یک سپاهی را که معلوم نیست از کدام دانشگاه ایتالیا مردک آورده را با تیشه به جان آرامگاه کوروش بزرگ انداخته ای تا دیگر نامی از او نباشد. احتمالا از دانشگاه آکسفورد کردان مدرک آورده که یاد گرفته سنگ چندین هزار ساله را باید با کلنگ خورد کرد به اسم بازسازی.
خامنه ای تو نمیتوانی خوب بودن را تحمل کنی، تو نمی توانی ببینی در ایران کسی بوده که پس از گذشت هزاران سال هنوز هم باعث احترام جهانیان است تو مرزهای حیوان بودن را هم پشت سر گذاشته ای و طالبان وار بر کوروش بزرگ هم می تازی . توی یک بیمار روانی هستی تو یک اسلام گرای افراطی هستی که اگر مجال برای جنایت های بیشتر هم باز باشد بر سر مردم از آنچه که طالبان بر سر افغانها آورد هم بد تر می آوری.
بنشین و ببین که اسرائیل چگونه فرزندانت را ادب میکند و منتظر باش و ببین که در آینده ای نزدیک در ایران بلایی بر سرت می آوریم که دنیا به حالت گریه کند. وقت رفتن فرا رسیده ، بت تو را زیر پا له خواهیم کرد صندلی که بر آن تکیه زده ای به هیچ جنایتکاری وفا نکرده که به تو بکند. نرون،لنین،هیتلر،موسیلینی،صدام،کاسترو و... همه رفتند میدانیم عبرت نمی گیری اما بدان که انتقام تاریخ از تو از انتقام اینها هم سنگین تر خواهد بود. آیا آن روز هم اشک تمساح می ریزی؟.
آرسام مصباحی
12/30/08
انگلستان
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)