Sunday, May 18, 2008
آسمان ایران یکپارچه سرخ شد

فیفا،کمیته انضباطی،فدراسیون،مافیای سیاسی ورزشی هیچ کدام حریف پرسپولیس نشد .کاپ قهرمانی در میان اشک شوق میلیون ها ایرانی به پرسپولیس تقدیم شد.
اراذل و اوباش نیروی انتظامی پس از ضرب وشتم شدید طرفداران پرسپولیس صحنه دیگری از سرکوبگری خود را به نمایش گذاشتند. پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه هم گویا به دلیل آنکه طرفداران مشتاق پرسپولیس زیر مشت و لگد این اوباش قرار گرفته بودند قطع و پخش پیام بازرگانی جایگزین پخش جشن قهرمانی پر طرفدار ترین تیم آسیا شد.
وقتی در این فاصله دور از مملکت خود به اجبار پای تلویزیون نشستیم تا بازی را از طریق ست لایت ببینیم متاسف شدم که این چنین سانسور ایران را در برگرفته است
نکته:
7 هزار نیروی امنیتی در فضایی بسته حریف صد ها تن طرفدار پرسپولیس نشدند اگر مردم ایران به خیابان ها بیایند چه می شود؟
روی یک خشت خیس بنویسید پرسپولیس
1387/2/28
05/17/2008
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)