Wednesday, April 23, 2008
سلاخان نو آوری نمیکنند
خبر خود کشی پاسدار زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران بار دیگر خبر خودکشی سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات وقت و از عوامل مرتبط با قتل های زنجیره ای را برایم زنده کرد.
نظام اسلامی که به هیچ وجه نمی خواهد قبول کند که فساد از همه نوع در میان مدیران و مسئولانش نفوذ کرده پس از افتضاح زارعی او را هم به جایی خواهد فرستاد که سعید امامی رفت . سعید امامی و زارعی هر دو از مهره های خدمتگزار این نظام بودند که یکی قربانی دستور مقامات و دیگری قربانی اشتباه خودش شد.
امامی در متن بازجویی اش آورده بود همواره سرباز این نظام بوده و صراحتا اعتراف میکند دستور قتل های زنجیره ای از سوی مقامات بالا صادر شده است تا جایی که پس از بررسی رئیس دفتر خامنه ای به عنوان حلقه گم شده این قتل ها سر برون آورد تا مشخص شود قتل های زنجیره ای یک اتفاق از پیش برنامه ریزی شده بوده است.
امامی در زندان به اختیار یا اجبار داروی نظافت را خورد و در بیمارستان امیدوار رضایی برادر محسن خان رضایی که این روزها او هم درگیر قضیه قاچاق سیگار است به قتل رسید. او نباید زنده می ماند چون اعتراف میکرد و میگفت آقایان همگی در این ماجرا نقش داشتند او میماند و میگفت فساد تا کجا نفوذ کرده و چه کسانی درگیر این قتل ها بودند. امامی را کشتند تا مهر سکوت بر لب تنها شاهد آن ماجرای دردناک محکم کوبیده شود.
اما پاسدار زارعی او طبل امنیت اجتماعی و مبارزه با فساد را با صدای بلند می کوبید اما به یکباره با شش زن، عریان در خانه دستگیر شد . عجب گافی داد این سردار آماتور. بازی برای او قطعا با آخر رسیده و بدون هیچ شکی او حتی در صورتی که زنده هم بماند تاوان سخت این رو نمایی از واقعیات نظام اسلامی را پرداخت خواهد کرد.
واقیعت این است که هیچ کدام از مسئولان این نظام جرات آن را ندارند که بگویند پاسدار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی پایتخت و مسئول اجرای طرح سرکوب مردم که پند میداد و همه را امر به معروف و نهی از منکر می کرد در فساد غرق بوده است . نظام باور ندارد که مدیرانش اینگونه گرفتار شده باشند . این نظام را می توان به توری بزرگ تشبیه کرد که عده ای خود باخته وشستشوی مغزی شده در آن نفس می کشند و هر یک که قصد فرار از قوانین این تور را داشته باشند بلایی بر سرشان می آید شبیه سعید امامی و زارعی . حقیقت این است که بازی برای هر یک از مسئولان نظام بالاخره با پایان می رسد و این بار نوبت کدام شخصیت است خدا می داند شاید شهرام جزایری یا دانش جعفری!
نظام با خودکشی دادن زارعی بار دیگر اثبات کرد که سلاخانش هرگز نمی توانند نوآوری کنند و به روز آدم کشی کنند سیستم همان سیستم گذشته است خودکشی میدهند تا افشا نشود کدام سردار سپاه ، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم پیک او بوده و نگوید اگر مرتضوی ابتدا فهمیده بود من اینجا نبودم اکنون همان سردار بودم و شاید تکرار می کرد من و مرتضوی هم کیش هم بوده ایم . شاید دستور قتل این سرباز آماتور نظام را هم مرتضوی صادر کرده مثل بقیه. اما سردار این آه همان دختران و پسران زنانی بود که در خیابان زیر مشت ولگد وحوش تو به خاطر نوع آرایششان قرار گرفتند مگر نه؟
مفاسد اقتصادی،سیاسی ،اخلاقی ،وارد کنندگان مواد مخدر،صادر کنندگان دختران ایرانی و... در این نظام کم نیستند اما پرده برداشتن از این نمایش مسخره قدرت زیادی میخواهد. رفسنجانی،جنتی،یونسی،اژه ای،خاتمی و...
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)