Sunday, September 17, 2006
مرد سلطنت مرد شاه مرد دیکتاتوری. سربلند باد شیوا نظر آهاری

امروز خبر احضار شیوا نظر آهاری را به اجرای احکام شنیدم. شیوا نظر آهاری دختر جوانی که علی رغم سن کم پله های مبارزه را با سرعت طی کرد اما امروز در بحرانی گرفتار آمده است که امکان دارد پنج سال زندان را برایش رقم زند. آقایان عدالت محور نمی گویند چه کرده که باید زندان برود . جنایت کرده، وجبی از خاک ایران رابه بیگانه داده است، مثل شما دزدی کرده،میراث فرهنگی را به تاراج برده،جز افرادی است که می گویند فساد اقتصادی دارد؟ آقای هاشمی شاهرودی این دختر خلافی مرتکب نشده است الا اینکه مثل میلیون های زن ایرانی حقوقش را طلب کرده است .حقوقی که امروز نقضشان سبب شده دنیا به ما بخندد. زن به ورزشگاه نرو ، زن نخند، زن حرف نزن، زن لال شو،زن تو حقوقت نصف مرد است، زن من هر چند تا زن می خواهم می گیرم ولی تو نمی توانی مثل من باشی،زن خفه شو زن صدایت را بلند نکن ... زن بمیر.
آقای هاشمی شاهرودی این دختر از پشت کوه نیامده که نداند دنیا چه خبر است؟ به لطف اینترنت فیلتر شده، ماهواره های جمع آوری شده، جمجمه های در هم شکسته، روزنامه وهزار منبعی که شما و دولت جمهوری اسلامی می خواهید همه را مسدود کنید دیگر فهمیده است حقوقی دارد . جرم او این است: دانستن حقوق.
این خصوصیت حکومت های توتالیتر است .از اینکه مردم بدانند چه حقوقی دارند هراس دارند. و هر گونه حرکتی که منجر به دانستن این مهم شود را سرکوب می کنند چون بقایشان به ندانستن مردم بستگی دارد.
آقایان نمی دانم تابه کی می خواهید این روند را ادامه دهید گمان می کنید با زندان کردن، توقیف کردن نشریات، جلوگیری ازثبت نام دانشجویان می توانید جلوی این موج رستاخیز را بگیرید ولی تاریخ ثابت کرده است که نمی توایند. هیتلر نتوانست، موسیلینی نتوانست،تیمور نتوانست،رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی نتواسنتند ،صدام با وحشی گری نتوانست شما هم نمی توانید . شاید زندانی مان کنید ، شاید اعداممان کنید، شاید از دانشگاه اخراجمان کنید ولی فکرمان را عوض نخواهید کرد .
توده هابه میدان آمده اند و شما گمان می کنید با ایجاد ترس میان ما می توانید خفه مان کنید هرگز نخواهید توانست.
تعجب من از جمهوری اسلامی نیست که چنین عملی انجام می دهد تعجب من از آنانی است که پشت امثال شیوا نظر آهاری را خالی می کنند، علیه طبرزدی حرافی می کنند، زندانی سیاسی را تخریب می کنند. آقایان شما که اینقدر جسارت دارید چرا فرار کردید و رفتید ؟می ماندید اگر ذره ای جسارت مثل طبرزدی داشتید .وقتی حکم چهارده سال زندان را دریافت کرد به پخش شیرینی مشغول شد و نوشت این سند برائت من بود. اگر ذره ای غیرت مثل شیوا نظر آهاری داشتید امروز چنین صحبت نمی کردید. شیوا نظر آهاری از همه چیز گذشته تا اندکی از فشار بر روی زندانیان سیاسی بکاهد .آقایان آنوقت نشسته اند و شیرخورشیدشان را برایمان علم می کنند .
مرد سلطنت مرد شاه مرد دیکتاتوری سربلند باد شیوا نظر آهاری
اما خانم نظر آهاری این اپوزوسیون با غیرت احمد باطبی را تحریم کرده است،قید امید عباس قلی نژاد را زده است، طبرزدی را دشمن می داند. شما برای چه به زندان بروید؟ می دانم برای آرمان هایت، ارزشهایت تلاش می کنی اما زندان رفتن شما هیچ چیز را درست نمی کند.این مردم و این اپوزوسیون ارزش فداکاری ندارند. دانشگاه آش دهان سوزی نیست که برایش سر و دست بشکنیم ولی از زندان بهتر است . بیرون باشید مفید تر خواهید بود.
در صورتی که حکم شیوا نظر آهاری اجرا شود تجمع به پا خواهیم کرد . من می آیم حتی اگر تنها باشم.
زنده باد آزادی، زنده باد مردم ایران، زنده باد جنبش دانشجویی
راه آزادی پر رهرو وبه امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی
۸۵/۶/۲۷
۱۷/۹/۲۰۰۶
web counter
Temp: BY Milad (Miloe)